ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Praktijk: Innerka Coaching en Begeleiding, Moeselschansweg 22 6005 NA te Weert
- Therapeuten: Davie Broers en José Broers-Van den Boomen
- De opdrachtgever: de persoon die de behandeling(en) ondergaat geeft opdracht door aanmelding dan wel aanwezigheid, evenals het hier gaat om het (eenmalig) bijwonen van een workshop of yoga-sessie.
- De overeenkomst: alle mondelinge en schriftelijke afspraken tussen opdrachtgever, therapeuten en in naam der praktijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen therapeuten / praktijk en de opdrachtgever waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door een der partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
a. De door therapeut, in naam der praktijk, gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen na afgifte, tenzij anders aangegeven. Praktijk is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
b. Opdrachtgever heeft 14 kalenderdagen bedenktijd. Dit wil zeggen dat de opdrachtgever een getekende opdrachtbevestiging (offerte) binnen 14 dagen, zonder extra kosten, kan intrekken zolang er door praktijk en therapeuten nog geen kosten zijn gemaakt.
c. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
d. Offertes zijn gebaseerd op de bij praktijk en haar therapeuten beschikbare informatie.

Artikel 4. Opdracht & Annulering
Opdracht
1. Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd. Door plaatsing van opdracht gaat opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden, digitaal en schriftelijk opvraagbaar en actueel terug te vinden op de website van praktijk.
1A De overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een mondelinge of een schriftelijke aanmelding van opdrachtgever (particulier of zakelijk), dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger, bij praktijk binnen komt. Ook aanwezigheid tijdens een behandeling ofwel workshop zal worden beschouwd als opdracht.
1B Opdrachtgever dient het aanbod van praktijk te aanvaarden wil de overeenkomst tot stand komen.
1C Bij aanmelding van een opdracht door een minderjarige is schriftelijke toestemming wettelijke vertegenwoordiger noodzakelijk.
1D Therapeuten mogen weigeren om uitvoering aan een behandeling te geven als het gaat om een onredelijk verlangen van de opdrachtgever.
Annulering
2A. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
2B. Indien opdrachtgever niet aanwezig is tijdens een gemaakte afspraak dan zal aan de opdracht-gever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
2C. Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen twee dagen (48 uur) voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 50% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Uitvoering van een overeenkomst voor begeleiding en coaching
1. Therapeuten zullen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben therapeuten het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan therapeuten aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan therapeuten worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan therapeuten zijn verstrekt, hebben therapeuten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Praktijk en therapeuten zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat therapeuten zijn uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Contractduur
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Therapeuten zullen opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zullen therapeuten de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zullen therapeuten daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zullen therapeuten geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door therapeuten niet zonder toestemming van opdrachtgever schriftelijk extern gerefereerd worden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behouden therapeuten zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door therapeuten verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, rapporten, assessments, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van therapeuten worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. CN behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen. Zonder ander bericht zal de overeenkomst telkens stilzwijgend worden verlengd.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van therapeuten op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
§ indien na het sluiten van de overeenkomst aan therapeuten ter kennis gekomen omstandigheden opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;
§ indien therapeuten de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd hebben zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen zijn therapeuten bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken, klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan praktijk en haar therapeuten. Therapeuten houden zich het recht voor om binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie toe te zenden.
2. Indien een klacht gegrond is zal praktijk en haar therapeuten de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zullen therapeuten slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13. Tarieven
De tarieven gelden zoals is afgesproken met opdrachtgever. Alleen in schriftelijke dan wel mondelinge overeenstemming met beide partijen kan hier vanaf geweken worden. Afgegeven tarieven zijn exclusief wettelijk vastgestelde BTW.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient contant te geschieden na afloop van de behandeling, workshop dan wel andere dienstverlening uit naam van praktijk.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van praktijk en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Bij terugbetaling van gecrediteerde bedragen door praktijk, zal een betalingstermijn van maximaal 30 dagen worden gehanteerd.
5. Is opdrachtgever om welke reden dan ook in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn financiële verplichtingen dan komen alle bijkomende kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever, dit geldt voor administratiekosten, juridische- en incassokosten.

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
. over de eerste Euro 3.000,- 15%
. over het meerdere tot Euro 6.000,- 10%
. over het meerdere tot Euro 15.000,- 8%
. over het meerdere tot Euro 60.000,- 5%
. over het meerdere 3%
2. Indien praktijk aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Praktijk (Innerka) en therapeuten zijn nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van opdrachtgever, deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de behandelingen, hypnosesessie en workshops. Deelname geschied geheel op eigen risico.
Mocht aansprakelijkheid bij praktijk dan wel therapeuten liggen dan is deze begrensd tot:
1. De aansprakelijkheid van therapeuten is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van therapeuten – of haar ondergeschikten.
4. Praktijk en therapeuten zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, letselschade of schade geleden derving van inkomsten.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop therapeuten geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor therapeuten niet in staat zijn verplichtingen na te komen.
2. Therapeuten hebben het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat therapeuten de verbintenis hadden moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van therapeuten opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door therapeuten niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien therapeuten bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze overeenkomst laat geldigheid van overige onverlet.