Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de Europese Privacy Wetgeving van kracht. In Nederland bekent als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze wetgeving gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Omdat ik persoonsgegevens verwerk van workshopdeelnemers, nieuwsbrieflezers, cliënten en mogelijk in de toekomst van cursisten word ik geacht om ook aan deze wetgeving te voldoen. In deze samenvatting staat in hoofdlijnen omschreven wat het effect is en wat hun rechten hierin zijn.

De betrokkenen hebben het recht om de gegevens in te zien, te laten wijzigen of geheel te laten verwijderen. Ik heb de gegevens nodig om de nieuwsbrief te kunnen sturen, voor mailings aan cliënten, workshopdeelnemers en cursisten.

Welke gegevens worden verwerkt? 

Nieuwsbrief:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
   

Cliënten en workshopdeelnemers:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • eventuele foto's en referenties op de website
   

Cursisten

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • eventuele foto's en referenties op de website 
   

De meeste aanvragen en inschrijvingen komen via het contactformulier van de website, www.innerka.nl

De gegevens die via het contactformulier komen worden opgeslagen. Wordt er telefonisch een afspraak gemaakt dan worden alleen het telefoonnummer en de naam in de agenda gezet.

Inhoudelijke gegevens betreffende de afspraak worden nooit opgeslagen. Ook na afloop van een sessie wordt er niets vastgelegd. Er wordt dus geen dossier opgesteld. Eventuele adviezen via de email blijven daar opgeslagen totdat het niet meer relevant is en de email wordt verwijderd.

De gegevens van personen worden in een beveiligd Excel bestand opgeslagen om zo een overzicht van mijn klantenbestand te hebben. 

Toestemming

De gegevens die zichtbaar zijn op de website zijn met goedkeuring van de betreffende personen. Zij behouden te allen tijde het recht om deze te laten wijzigen of verwijderen. Voor de nieuwsbrieflezers geldt dat ze zich te allen tijde af kunnen melden waarna hun gegevens verwijderd worden.

Datalekken

Er is sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens, zonder dat dit de bedoeling was, gewijzigd of vernietigd worden of in handen komen van derden.

Dit kan o.a. gebeuren bij:

 • het openen van een niet veilige email
 • diefstal van een laptop, computer of mobiele telefoon
 • diefstal van papieren met persoonsgegevens
 • inbraak
 • succesvolle hackpogingen

Uiteraard doe ik er alles aan om dit te voorkomen.

Mocht er toch een datalek zijn dan zal deze gemeld worden via het online meldloket van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Voor de bewaartermijn van de gegevens zijn wij uit gegaan van de bewaartermijn voor de Belastingdienst, te weten 7 jaren.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in “Rechten van de betrokkenen”.

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met Innerka.